دوره ژئولاگ پیشرفته

جهت پیش ثبت نام باید به صفحه فرم پیش ثبت نام بروید. 

محل برگزاری دوره ها در تهران خواهد بود.

مدرسان دوره از اعضای اصلی گروه آموزشی پانا و متخصصان مجرب پتروفیزیک در صنعت نفت کشور می باشند.

برای هرگونه سوال حتما با 09199694231 تماس بگیرید.


نام دوره

تعداد جلسات

سر فصل دوره

ژئولاگ پیشرفته

8

  تعيين نوع ليتولوژي و كاني رسي در ژئولاگ

  ساختن مدل پايه پتروفيزيكي

  اجراي مدلهاي پتروفيزيكي اوليه و ارزيابي اوليه چاه

  بهینه سازی ارزیابی اولیه  به كمك مقاديرعدم قطعيت

  ارزيابي پتروفيزيكي نهايي

  آموزش آناليز حساسيت براي تعيين دقيق روش اشباع آب

  آموزش نحوه ورود انواع اطلاعات مغزه(رقومی و تصویری) به ژئولاگ

  آموزش نحوه صحيح جابجايي عمقي داده هاي مغزه

  تطابق دهي صحيح ارزيابي پتروفيزيكي با مقادير آناليزمغزه

  آموزش نحوه انجام آناليزحساسيت براي تعيين دقيق حدودبرش

  آموزش تعيين نقاط مناسب براي انجام تستهاي چاه و مشبك كاري

  تخمين تراوايي با روش شبكه عصبي مصنوعي و منطق فازي

·  آموزش تهیه جداول Net Pay Summary

  آشنايي با انواع داده هاي خروجي از ارزيابي انجام شده

جستجو در سایت