تذکر به دانشجویان محترم

چندی است که سایت مرکزی آموزشی به نام خانه مهندسی نفت طی یک اقدام غیرحرفه ای تمامی سرفصلهای تهیه شده توسط پتروفیزیک پانا را به عنوان سرفصلهای دوره های پتروفیزیک خود  در سایت آن مرکز مورد استفاده قرار داده است. از آنجایی که دانشجویان محترم ممکن است در قدم اول، فرقی بین یک سیستم آموزشی حرفه ای و یک تشکیلات غیر حرفه قائل نشوند، توجه مخاطبان آن مرکز را به غلطهای نگارشی تخصصی آن مرکز جلب می کنیم.

جستجو در سایت