مشاوران پتروفیزیک پانا

گروه مشاوران مهندسی پتروفیزیک پانا

گروه مشاوران مهندسی پتروفیزیک پانا از سال 1386 و با نام گروه مشاوران علوم زمین پانا شروع به کارکرد. پس از پنج سال فعالیت در زمینه خدمات مشاوره و آموزشی تخصصی علوم زمین ، در سال جدید و با نگرش تخصصی تر نمودن فعالیتهای مختلف و تمرکز بیشتر بر خدمات مورد درخواست مخاطبان از جمله دانشجویان و شرکتهای مشاوره و پیمانکار فعال در صنعت نفت ، مسیر خدمات و امکانات موجود در گروه به سمت پیشرفت در زمینه های مختلف علم مهندسی پتروفیزیک سوق داده شد و نام آن به "گروه مشاوران مهندسی پتروفیزیک پانا" تغییر نمود.

مشاوره در زمینه آموزشهای تخصصی نرم افزارهای مختلف پتروفیزیک, انجام ارزیابی پتروفیزیکی بر روی انواع نمودارهای قدیمی ، معمول و پیشرفته،  مشاوره در زمینه نظارت بر عملیاتهای مختلف پتروفیزیکی و مشاوره های دانشجویی از جمله خدمات این گروه می باشد.

با پیوستن به کانال اختصاصی پتروفیزیک پانا می توانید ازدوره های ویژه پتروفیزیکی مشاوران پانا مطلع شده و از فایلهای کمک آموزشی به اشتراک گذاشته شده اختصاصی این کانال هم استفاده کنید.

 https://telegram.me/panageo

آخرین اخبار

جستجو در سایت